Stralingsbeschermingsdienst Noord - Nederland

Deskundigheidseisen radiologische verrichtingen

Per 1 januari 2014 is de Ministeriële Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen van kracht.
Volgens artikel  3  van dit  Besluit moet een tandarts onder wiens medische  verantwoordelijkheid patiënten
worden blootgesteld aan  ioniserende straling, een opleiding niveau 4A/M voor toepassingen ConeBeam CT
bij de ACTA of gelijkwaardig gevolgd hebben. 

De cursus niveau  4A/M wordt o.a. verzorgd door  het Wenckebach instituut  i.s.m. de  RUG te  Groningen,
zie www.wenckebachinstituut.nl voor meer informatie.

 

Klinisch fysicus

In  het  Besluit Stralingsbescherming  wordt  gesproken  over de  rol  van  de  klinisch fysicus  bij  stralings-
beschermingsaspecten  bij  toepassing  van  CBCT-verrichtingen.  In  de  tandheelkundige  praktijk  zal  hier
slechts in zeer hoge uitzonderingsgevallen sprake van zijn. Het is dan ook voldoende als er met een klinisch
fysicus afspraken over mogelijke bereikbaarheid worden gemaakt. De SBDNN kan dit voor u verzorgen.