Stralingsbeschermingsdienst Noord - Nederland

Per 1 januari is het Besluit Stralingsbescherming evenals enkele andere relevante wetten op het gebied van radioactieve straling gewijzigd.
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van deze wijzigingen die voor o.a. tandarts-, orthodontist- dierenartspraktijken van belang zijn:

 

Er wordt nu gesproken van een toezichthoudend stralingsdeskundige en een coördinerend stralingsdeskundige.

 

Toezichthoudend stralingsdeskundige:
Een tandarts/orthodontist/dierenarts, in het bezit van een stralingsbeschermingdiploma 5A/M of hoger, is bevoegd om op te treden als toezichthoudend stralingsdeskundige. Voor Cone Beam CT wordt dit per 1 januari 2014 niveau 4A/M of hoger. De toezichthoudend deskundige houdt namens de ondernemer toezicht op de dagelijkse handelingen met röntgentoestellen. Ook het bijhouden van het Kernenergiewet-Dossier mag door de toezichthoudende stralingsdeskundige worden uitgevoerd.

 

Coördinerend stralingsdeskundige:
Elke organisatie, die met röntgenstraling werkt, dient naast een toezichthoudend stralingsdeskundige ook over een coördinerend deskundige (een geregistreerd niveau 3 stralingsdeskundige) te beschikken. Het gewijzigd Besluit Stralingsbescherming verplicht ondernemingen die in het bezit zijn van een röntgentoestel en die niet zelf over deskundigheid niveau 3 beschikken, deze extern in te huren. Aan deze wettelijke verplichting moet uiterlijk 1 januari 2015 zijn voldaan. Een aantal taken mogen volgens het nieuwe Besluit Stralingsbescherming alleen worden uitgevoerd door of onder toezicht van een coördinerend stralingsdeskundige. Dit betreft onder andere het opstellen en/of het goedkeuren van de jaarlijkse stralingsrisicoanalyse, het adviseren ten aanzien van de inhoud van een acceptatietest voor een nieuw röntgentoestel en het beoordelen van de effectiviteit van de beveiliging en de uitvoering van de periodieke controle van instrumenten. Ook draagt de coördinerend stralingsdeskundige er namens de ondernemer voor dat handelingen of werkzaamheden aan röntgentoestellen binnen het kader van de wet plaatsvinden. De coördinerende stralingsdeskundige hoeft niet dagelijks in de praktijk aanwezig te zijn, maar bezoekt minimaal 1 keer per jaar de praktijk om de genoemde taken te controleren en/of uit te voeren.

Voor zowel de toezichthoudend als de coördinerend stralingsdeskundige moet het mandaat schriftelijk worden vastgelegd.

 

Tandartsassistent:
Indien bijv. een tandartsassistent, handelingen met een röntgentoestel uitvoert, is dit toegestaan, mits dit via een schriftelijk mandaat is vastgelegd. Daarnaast moet vastgelegd zijn dat de assistent juist is voorgelicht en geïnstrueerd. Ook moet de assistent verklaren vertrouwd met het röntgentoestel te zijn. De NMT- richtlijn geeft aan dat deze assistent een externe opleiding op dit gebied moet hebben gevolgd.

 

KEW-Dossier
De eisen die aan de inrichting van het Kernenergiewet-Dossier worden gesteld komen te vervallen. Elke praktijk mag het beheersysteem naar eigen inzicht inrichten, mits alle relevante gegevens aan de inspectie kan worden getoond, indien deze daarom vraagt.

In het artikel “Belangrijke wetswijzigingen Besluit Stralingsbescherming” zijn enkele vernieuwde artikelen van het “Besluit Stralingsbescherming” weergegeven.