Stralingsbeschermingsdienst Noord - Nederland

Per 1 januari 2014 is het Besluit Stralingsbescherming gewijzigd.  Hieronder wordt een samenvatting gegeven
van de wijzigingen die  voor kleinere ondernemingen die met beta-, gamma-  en/of röntgenstraling werken, van
belang  kunnen  zijn.  
Er  wordt  nu  gesproken  van  een  toezichthoudend -  en  een  coördinerend stralings-
deskundige.

Toezichthoudend stralingsdeskundige:
Een  medewerker in het bezit van een stralingsveiligheidscertificaat 5A, 5B of 5AM  is in veel gevallen bevoegd
om  namens  de  ondernemer  op  te  treden  als  toezichthoudend  stralingsdeskundige.  De toezichthoudend
deskundige  houdt  toezicht  op  de  dagelijkse  handelingen  en/of werkzaamheden met beta-, gamma-  en/of
röntgenstraling.  Ook het bijhouden van het Kernenergiewet-Dossier mag door de  toezichthoudende stralings-
deskundige  worden  uitgevoerd.  De toezichthoudend deskundige heeft als plicht om aan bij- of nascholing te
doen.

Coördinerend stralingsdeskundige:
Elke  organisatie,  die  met  beta-,  gamma- en / of  röntgenstraling  werkt,  dient  naast  een toezichthoudend
stralingsdeskundige  ook  over  een  coördinerend  stralingsdeskundige  (een  geregistreerd niveau 3 stralings-
deskundige) te beschikken. Het gewijzigd Besluit Stralingsbescherming verplicht ondernemingen niet zelf over
deskundigheid  niveau 3  beschikken,  deze extern in te huren.  Aan  deze wettelijke verplichting moet uiterlijk
1 januari 2015 zijn voldaan.  Een aantal taken mogen volgens het nieuwe  Besluit Stralingsbescherming alleen
worden uitgevoerd  door of onder  toezicht van een coördinerend stralingsdeskundige.  Dit betreft onder andere
het opstellen en/of het goedkeuren van de  stralingsrisicoanalyse, het adviseren ten aanzien van de inhoud van
een acceptatietest voor een nieuw röntgentoestel en het beoordelen van de effectiviteit van de beveiliging en de
uitvoering  van  de  periodieke  controle van  instrumenten. Ook  zorgt  de coördinerend stralingsdeskundige er
namens de ondernemer voor dat handelingen of werkzaamheden binnen het kader van de wet plaatsvinden. De
coördinerende stralingsdeskundige hoeft niet dagelijks in de praktijk aanwezig te zijn,  maar bezoekt minimaal
1 keer per jaar  de  praktijk  om  de genoemde taken te controleren en/of uit te voeren. Voor zowel de toezicht-
houdend als de coördinerend deskundige moet het mandaat schriftelijk worden vastgelegd.

KEW-Dossier
De eisen die aan de inrichting van het Kernenergiewet-Dossier worden gesteld komen te vervallen. Elke praktijk
mag het beheersysteem naar eigen inzicht inrichten, mits alle relevante gegevens aan de inspectie kan worden
getoond indien deze daarom vraagt.

In  het artikel  “Belangrijke wetswijzigingen Besluit Stralingsbescherming”  zijn  enkele vernieuwde artikelen van
het “Besluit Stralingsbescherming” weergegeven.