Stralingsbeschermingsdienst Noord - Nederland

De  sector  mondzorg  maakt per jaar tussen  de 7 en 9 miljoen röntgenfoto’s. Om deze te mogen maken, moet men
voldoen aan wet- en regelgeving, bestaande uit: de Kernenergiewet, het Besluit Stralingsbescherming en de richtlijn
Stralingsbescherming  van  de  KNMT.  De  komende maanden bezoeken  inspecteurs  een  groot  aantal mondzorg
praktijken.  Zij beoordelen  of de  praktijk/instelling voldoet aan de normen om röntgenfoto’s te mogen maken. 

De inspecteur kijkt o.a. naar:

Volledigheid KEW-Dossier

Overeenkomst met coördinerend deskundige
Jaarlijkse controle röntgentoestellen
Aaanwezigheid acceptatietestrapporten
Waarschuwingsstickers
Schriftelijke instructies personeel
Deskundigheidseisen Toezichthoudend deskundige
Deskundigheidseisen werknemers die opnamen maken

Mocht  er  tijdens  het  bezoek  reden  zijn tot een  uitgebreidere inspectie, dan doet de inspecteur dat.   De inspectie-
rapporten  van  deze  bezoeken  zullen  volgens het huidige openbaarmakingsbeleid onder de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) openbaar gemaakt worden.

Onderzoek uit 2015

Röntgenstraling kan nadelige effecten hebben. De straling van één röntgenfoto is klein, maar in totaal worden  er veel
röntgenfoto’s gemaakt bij de tandarts. Uit het toezicht blijkt dat lang niet alle tandartsen die röntgenfoto’s maken, hier-
voor  de vereiste  scholing hebben gevolgd of aan de overige gestelde  eisen  hebben voldaan.  Om deze reden heeft
dit  onderwerp  prioriteit  gekregen en  zal  tijdens inspecties hier nadrukkelijk aandacht aan worden besteed.

Steeds meer openbaar

Vanwege  een wijziging in de Gezondheidswet gaat de inspectie steeds  meer  (toezichts)gegevens  openbaar maken.
De  inwerkingtreding van de aangepaste Gezondheidswet is gepland op 1 januari 2018.  Vanaf  dat  moment  gaat  de 
inspectie fasegewijs steeds meer (toezicht)informatie openbaar maken.  De  openbaarmaking  gebeurt via de  website
van  de  IGZ.  De  inspectie  werkt  op  dit  moment aan het aanpassen van haar systemen en werkwijzen zodat open-
baar gemaakte documenten voldoen aan de eisen van de gewijzigde Gezondheidswet.

Bron: www.igz.nl:  IGZ Nieuwsbericht  11-04-2017